Quy định về hoạt động Đài TT-TH huyện và trạm Truyền thanh các xã, thị trấn

Ngày cập nhật :16-04-2010

      UBND HUYỆN CẨM XUYÊN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                 ĐÀI TT- TH Cẩm Xuyên                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                    

   Số: 01 /QĐ -  ĐCX                      Cẩm Xuyên, ngày 01 tháng 01 năm 2016

 

                                                      

QUY ĐỊNH

Về hoạt động của Đài huyện và các Đài xã, thị trấn

 

     - Căn cứ Quy chế hoạt động của Đài PT- TH tỉnh Hà Tĩnh;

     - Căn cứ Quy định hiện hành về Quản lý nhà nước đối với các Đài huyện, thị xã, thành phố và các xã, thị trấn;

     - Thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao kể từ ngày 01/06/2012 Đài TT - TH Cẩm Xuyên bàn giao về UBND huyện quản lý, để hoạt động của Đài huyện và các Đài xã, thị trấn đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, đáp ứng với yêu cầu việc thu và tiếp phát các chương trình của đài TW và địa phương trong thời gian tới,

     Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Cẩm Xuyên, quy định:

     I - Về hoạt động của Đài huyện

     + Sản xuất và phát các chương trình Phát thanh, Truyền hình trên sóng Đài huyện và Cổng TT điện tử huyện.

     + Xây dựng các trang Phát thanh, Truyền hình; Kịp thời đưa tin, bài, phóng sự phát trên sóng Đài tỉnh.

     + Tiếp âm Đài TNVN, Đài Phát thanh Hà Tĩnh qua hệ thống FM tần số 95,30Mhz và hệ thống đường dây loa truyền thanh.

     + Thời gian và thời lượng hoạt động trong các ngày như sau:

Buổi sáng: -Từ 4h45' đến 5h15': Tiếp âm đài TNVN

     - Từ 5h15' đến 5h30' phát lại chương trình Đài huyện ngày hôm trước.

Từ 50h30 đến 6h tiếp phát chương trình Đài Phát thanh Hà Tĩnh

     - Từ 6h đến 6h30 tiếp âm Đài TNVN.

 Buổi trưa: Từ 11h đến 12h Tiếp âm Đài TNVN và Đài Phát thanh Hà Tĩnh.

Buổi chiều: Từ 17h00 đến 17h 30 Tiếp chương trình Đàt Phát thanh Hà Tĩnh,

     - Từ 17h30p đến 18h phát các chương trình của Đài TT – TH huyện. Các chương trình thời sự phát thanh, phát trên sóng Đài TT huyện mỗi tuần 5 chương trình, được thực hiện vào chiều thư 2, đến thứ 6. Mỗi chương trình được phát lại vào sáng và chiều ngày hôm sau.

     - Từ 18h đến 18h 45p Tiếp âm chương trình thời sự Đài TNVN.

     Khi Đài TNVN, Đài Phát thanh tỉnh tổ chức chương trình truyền thanh trực tiếp những sự kiện trọng đại của đất nước, những sự kiện của địa phương… Đài huyện và các Trạm Truyền thanh xã, thị trấn phải tổ chức tiếp phát theo yêu cầu của huyện hoặc của Đài cấp trên theo quy định.

II - Sản xuất các chương trình phát thanh  của huyện.

       Mỗi tuần Đài huyện sản xuất 5 chương trình phát thanh phát trên sóng FM tần số 95,30Mhz và hệ thống loa phát thanh. Mỗi chương trình có thời lượng là 15 đến 20 phút. Khi huyện có sự kiện quan trọng, Đài huyện có thể tổ chức tường thuật trực tiếp qua hệ thống FM và hệ thống truyền thanh cấp huyện, đồng thời có thông báo để các Trạm Truyền thanh xã, thị trấn tiếp phát đầy đủ để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền;

       Nội dung chương trình phải làm đúng định hướng tuyên truyền của Đài huyện, của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Trong các chương trình cần tăng cường thể hiện phần tiếng động hiện trường như phỏng vấn, âm thanh thực tế của sự kiện, để làm cho chương trình phát thanh phong phú, hấp dẫn người nghe.

       Ngoài trách nhiệm gửi tin, bài phát thanh, truyền hình phát trên sóng Đài tỉnh, Đài TT -TH huyện còn tổ chức sản xuất mỗi tháng 4 chương trình trang truyền hình phát trên sóng Đài tỉnh theo lịch phát sóng đã được đăng ký. Cơ cấu chương trình cần được thống nhất theo sự chỉ đạo của Ban Biên tập và Phòng Chuyên đề Đài Tỉnh. Nội dung trang PT – TH phải bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, kịp thời phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, gương người tốt việc tốt, những vấn đề được nhiều người quan tâm. Thời lượng một chương trình không quá 15 phút. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự đăng trên Bản tin Cẩm Xuyên, Cổng thông tin điện tử của huyện, trên trang Website: daittthcamxuyen.hatinh.gov.vn của Đài huyện và cộng tác viên với một số báo trung ương và địa phương.

+ Chế độ nhuận bút

        Nhuận bút của đài huyện được dùng chi trả cho việc sử dụng tin, bài vượt định mức của phóng viên trong việc sản xuất chương trình phát thanh phát trên sóng đài huyện.( Đối với tin, bài của cộng tác viên được chi trả theo mức của đài tỉnh, báo Hà Tĩnh) Mức chi trả nhuận bút tuỳ vào tình hình thực tế của đơn vị dựa trên nguồn kinh phí của UBND huyện và các nguồn khác.

+ Các hoạt động khác

        Đài huyện có thể phối hợp với Ban biên tập Đài tỉnh, hợp đồng với cơ sở thực hiện các phóng sự để phát sóng theo quy định của Đài tỉnh.

        Tin, bài của phóng viên và cộng tác viên phải ghi rõ tên tác giả và nộp kịp thời cho bộ phận biên tập duyệt. Kết cấu chương trình phải có tờ mi phản ánh rõ nội dung chương trình phát sóng. Phải có chữ ký của người biên tập và người duyệt trước khi sản xuất chương trình. Biên tập chương trình hoặc người chịu trách nhiệm nội dung phải thực hiện chế độ kiểm thính, kiểm tra nội dung chương trình để tránh sai sót trước khi phát sóng. Điểm chấm của người biên tập phải được thực hiện vào lề trái của bản tin hoặc bài viết. Hàng tháng có tổng hợp số lượng tin, bài P/s cho từng phóng viên. Tin bài đã được sử dụng phải lưu lại theo quy định.

+Tổ chức thực hiện:

     Trưởng đài huyện, kịp thời quán triệt cho toàn thể cán bộ, viên chức và tổ chức thực hiện tốt quy định trên.

     Quy định này được áp dụng cho Đài huyện, và trạm truyền thanh các xã, thị trấn trong toàn huyện và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Nơi nhận:                                                                                                         TRƯỞNG ĐÀI

        - Huyện uỷ, UBND huyện   ( Báo cáo)

        - Cán bộ CNVC Đài huyện                                                                               (Đã ký)

       - Các trạm TT xã, Thị trấn

        - Lưu: ĐCX                                                                                             Phạm Danh Cường