QUY ĐỊNH Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Cẩm Xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số 4295/QĐ - UBNS ngày 20/7/2012 của UBND huyện Cẩm Xuyên)

Ngày cập nhật :02-06-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                    

 

QUY ĐỊNH

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Cẩm Xuyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số4295/QĐ-UBND ngày 20/7/2012

của UBND huyện Cẩm Xuyên)

 

 
 

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

         

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Đài Truyền thanh - truyền hình huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước huyện Cẩm Xuyên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao.

8. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có Trưởng đài, 01 Phó Trưởng đài và viên chức giúp việc. Trưởng đài và Phó Trưởng đài do Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng đài chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp Trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài và trước pháp luật về lỉnh vực công tác được phân công; Khi trưởng đài vắng mặt, phó trưởng đài được trưởng đài uỷ quyền điều hành các hoạt động của đài.

+ Viên chức làm việc tại đài thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định do trưởng đài phân công, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của mỗi người.

+ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trưởng đài, phó trưởng đài thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy định hiện hành.

3. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

          + Tổ Nội dung; Bám sát các nhiệm vụ chính trị trên đị bàn, khai thác và  làm nhiều tin, bài, phóng sự đạt chất lượng. Kịp thời phát hiện và biểu dương những nhân tố mới, gương điển hình  phát trên sóng phát thanh đài huyện và đài truyền hình Tỉnh.

           Tiếp quản trang thông tin điện tử của huyện, kịp thời cập nhật các tin, bài, phóng sự, các Video về các hoạt động của huyện lên trang thông tin điện tử huyện.

            + Tổ Kỹ thuật;- Quản lý hệ thống máy,hệ thống đường dây loa hoạt động tốt, đảm bảo giờ giấc trực máy tôt theo nội quy, quy chế của huyện và của cơ quan đề ra. Kịp thời tham mưu khắc phục và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, giúp các trạm truyền thanh xã thị hoạt động có hiệu quả.

+ Tổ hành chính; -  kế toán thực hiện công tác tài chính cơ quan, tổng hợp tình hình và báo cáo định kỳ theo quy định, chịu trách nhiệm các khoản thu chi thanh quyết toán với phòng tài chính huyện, tham mưu cho thủ trưởng mua sắm trang thiết bị và quản lý vật tư tài sản cơ quan.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc cụ thể và khả năng tài chính của đơn vị, Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình huyện báo cáo với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện để được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

 

 

ơ

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 5.

1. Căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định. Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện ban hành quy chế làm việc của đài; Sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức của đài đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh cần phải giải quyết, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có trách nhiệm phối hợp với phòng Nội vụ trình UBND huyện xem xét, sủa đổi và bổ sung cho phù hợp./.  

    

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Hải