Hà Tĩnh lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc về hội nhập quốc tế

Ngày cập nhật :08-10-2014

Ban chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Hà Tĩnh hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh với nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh định hướng chiến lược về hội nhập quốc tế và các chính sách, giải pháp, các chương trình hành động cụ thể liên quan đến hội nhập quốc tế trong từng lĩnh vực; đề xuất UBND tỉnh xem xét và phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn;

 

Hà Tĩnh lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc về hội nhập quốc tế
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ký kết hợp tác với lãnh đạo 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12

 

Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND huyện/thành phố/thị xã, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập quốc tế và giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế.

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về công tác hội nhập quốc tế cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

 

Thu thập, tổng hợp thông tin, đề xuất và tham mưu UBND tỉnh kiến nghị BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế về những nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế theo quy định hiện hành.

 

Ban còn có nhiệm vụ tổng hợp và định kỳ báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về hội nhập quốc tế cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hội nhập quốc tế do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

 

Bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm tổ giúp việc, cơ quan thường trực BCĐ (Sở Ngoại vụ) và các bộ phận liên quan thuộc các sở, ngành thành viên tham gia Ban.

 

H.X

baohatinh.vn